Haaaaa Bokke en Geite, Bokskes en Getjes,

Wa vin ik ut toch leutig om wir Nar van ut Sanegat te meuge zen. Afgelwoope joar waar wir un jeeeeeel goeie carnaval mej dun Prins, dun Grwootste Boer en nie te vergete  gullie ok ej! Dagge bedaankt zijt da witte! Dus op noar volgend joar om ut wir us zo goed over te doen in 2020.

Toch moar un gek nummer ej da 2020. Un bietje dubbel op ist wel. Loat da nou net ut motto zen: ‘TIS DUBBEL OP’. Da vin ik nou toch wok zon leutig motto. Ik zou wel wulle da dun carnaval dubbel zolang zou dure in ut Sanegat. Da zou nog us wa zen om un jeele week mej gullie te kunne hosse en dweile op dun leutigste liedjes zoas ons eigeste liedje. Agge die nou us un kjeer dubbel lustert dan kende ‘m zjeker zo uit oewe’n bol waant wa d’is ut dees joar toch wir un mwooie. Zellef em ik ‘m al zovaak gelusterd da d’ik dun tekst dubbel en dwars uit munne bol ken.

Of dun optocht, as die nou us dubbel zo laank zou dure, da zou wa toch wa zen ej… Of dagge nog us dubbel dun tijd ed om nog us goed noa te denke wagge van ut joar us goat verzinne. Moar ik deenk da gullie da wel zjeker op tijd goat lukke vur dun optocht. Want me emme ier al zoveul mwooie moar wok goeie creaties en ideekes vurbij zien komme. Mar agge ‘m netuurluk liever vurbij ziet komme  dan kunde ‘m netuurluk goan bekijke. En witte wa ge kunt agge snel zijt? Dan kunde ‘m twej kjeere bekijke woardur ge dubbel zoveel leut dur van ed. Dun optocht zellef is op 23 februwarie. ‘IJ trekt vanaf 14:00 dur de straten van ut Sanegat hene. En vergit wok nie te goan kijke bij dun kinderoptocht op 21 februwarie.

Ik ‘oop da d’ik gullie ammoal wir ga zien mej dun carnaval en me dur wir un grwoooot feest van goan moake mej zun alle!

Agge mar leut et en tot dun carnaval!

Groetjes,

Nar Riekus