Privacybeleid

Privacybeleid
CS de Sanegeit
Versie A
23-5-2018

Opgesteld door:

– Lia Linders

– Wesley Schenk

– Tom Linders

Inhoudsopgave

Inleiding. 3

  1. Welke gegevens verwerken wij?. 3

1.1        Leden en ereleden: 3

1.2        Vrijwilligers: 3

1.3        Deelnemers activiteiten: 3

1.4        Sponsoren met gebruik van persoonlijke titel 3

1.5        Inhuur van externe partijen. 3

  1. Doel 3

2.1        Doel van de verwerking. 3

2.2        Doel van dit privacybeleid. 4

  1. Bewaartermijn. 4
  2. Rechten van de personen. 4

4.1        Recht op informatie (vooraf) 4

4.2        Recht op inzage. 4

4.3        Recht op wijziging. 4

4.4        Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) 4

4.5        Recht om vergeten te worden. 4

  1. Risico’s. 4
  2. Verwerkersovereenkomst 5
  3. Beveiligingsmaatregelen. 5

Inleiding

Dit privacybeleid is in eigendom en opgesteld door Carnavalsstichting de Sanegeit uit Huijbergen. Carnavalsstichting de Sanegeit (hierna vernoemd als ‘de stichting’) is een stichting gedragen door leden en vrijwilligers. De stichting is opgericht in 1962. Het doel van de stichting is om ieder jaar carnavalsactiviteiten te organiseren in het dorp Huijbergen. Tevens wordt er uit naam van de stichting hand- en spandiensten verleend bij andere activiteiten in het dorp Huijbergen.

Persoonsgegevens die door de stichting worden verwerkt zijn noodzakelijk voor het, zoals hierboven beschreven, organiseren van activiteiten.

1.      Welke gegevens verwerken wij?

1.1       Leden en ereleden:

Leden en ereleden waarvan persoonsgegevens benodigd zijn voor het uitvoeren van taken voor de stichting worden benadrukt op dit privacybeleid.

1.2       Vrijwilligers:

Vrijwilligers waarvan persoonsgegevens benodigd zijn voor het uitvoeren en/of ondersteunen van taken voor de stichting worden benadrukt op dit privacybeleid.

1.3       Deelnemers activiteiten:

Deelnemers die deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door de stichting, worden voor opgave van hun persoonsgegevens benadrukt op dit privacybeleid.

1.4       Sponsoren met gebruik van persoonlijke titel

Sponsoren die als bedrijfsnaam haar eigen naam voert en/of NAW-gegevens en/of e-mailadres toepast worden voor sponsoring benadrukt op dit privacybeleid.

1.5       Inhuur van externe partijen

Externe partijen die door de stichting worden ingehuurd voor ondersteuning tijdens door de stichting georganiseerde activiteiten waar persoonsgegevens aan verbonden zijn worden op het moment van contracteren gewezen op dit privacybeleid.

2.      Doel

2.1       Doel van de verwerking

Persoonsgegevens als in 1.1 en 1.2 aangegeven worden gebruikt voor het verstrekken van informatie, het versturen van uitnodigingen, het ophalen van informatie, archivering in het belang van op te maken jubileumboeken en andere naslagwerken en voor alle overige activiteiten waar de stichting zich voor in zet.

Persoonsgegevens als in 1.3 aangegeven worden gebruikt voor jurering en categorisering tijdens de activiteit en voor het verstrekken van informatie m.b.t. activiteiten. Gegevens van prijswinnaars bij deelgenomen activiteiten worden gearchiveerd in het belang van op te maken jubileumboeken en andere naslagwerken.

Persoonsgegevens als in 1.4 aangegeven worden gebruikt voor het maken van reclame van hun bedrijf of onderneming.

Persoonsgegevens als in 1.5 aangegeven worden gebruikt voor het contracteren, het verstrekken en ophalen van informatie m.b.t. de activiteiten waarvoor desbetreffende partij voor wordt ingehuurd.

2.2       Doel van dit privacybeleid

Naar aanleiding van de Algemene Verordering Gegevensbescherming, d.d. 25-05-2018.

3.      Bewaartermijn

Gekozen is voor een bewaartermijn, mits anders omschreven, van 1,5 jaar vanwege wisselende carnavalsperiode in het verloop van jaren.

 

Persoonsgegevens als in 1.1 aangegeven worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Gegevens in belang van archivering worden voor de duur van het voortbestaan van de Stichting bewaard.

Persoonsgegevens als in 1.3 aangegeven worden bewaard voor de duur van de activiteit. Echter gegevens van prijswinnaars worden voor de duur van het voortbestaan van de Stichting bewaard.

Persoonsgegevens als in 1.4 aangegeven worden bewaard voor de duur van 1,5 jaar. Bij verlenging wordt tevens toestemming gegeven voor het gebruiken van persoonsgegevens als in dit privacybeleid opgenomen, voor de duur van 1,5 jaar.

Persoonsgegevens als in 1.5 aangegeven worden bewaard voor de duur van het contract plus 1,5 jaar voor het eventueel van opnieuw aangaan van een contract.

4.      Rechten van de personen

4.1       Recht op informatie (vooraf)

De verstrekker van persoonsgegevens als in 1.1 t/m 1.5 aangegeven, wordt vooraf gewezen op dit privacybeleid.

4.2       Recht op inzage

De verstrekker van persoonsgegevens als in 1.1 t/ 1.5 aangegeven, heeft het recht om te allen tijde de verstrekte persoonsgegevens in te zien, in overleg met secretariaat van de stichting.

4.3       Recht op wijziging

De verstrekker van persoonsgegevens als in 1.1 t/ 1.5 aangegeven, heeft te allen tijde het recht om de verstrekte persoonsgegevens te (laten) wijzigen, mits de persoonsgegevens zijn vernoemd in uitgebrachte jubileumboeken en/of andere naslagwerken.

4.4       Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

De verstrekker van persoonsgegevens als in 1.1 t/ 1.5 aangegeven, heeft te allen tijde het recht om de verstrekte persoonsgegevens op te vragen bij de houder van deze persoonsgegevens.

4.5       Recht om vergeten te worden

De verstrekker van persoonsgegevens als in 1.1 t/ 1.5 aangegeven, heeft te allen tijde het recht om de verstrekte persoonsgegevens te (laten) verwijderen, mits de persoonsgegevens zijn vernoemd in uitgebrachte jubileumboeken en/of andere naslagwerken.

5.      Risico’s

Risico’s die redelijkerwijs kunnen optreden bij het verwerken en bewaren van de verstrekte persoonsgegevens worden geaccepteerd bij het ondertekenen van het contract.

6.      Verwerkersovereenkomst

Persoonsgegevens als in 1.1 en 1.2 beschreven kunnen worden doorgegeven aan derden, voor nevenactiviteiten in het belang van de stichting. De derde partij wordt bekend gesteld met het privacybeleid van de stichting.

7.      Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.